YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2007/34315

KARAR NO: 2009/567

KARAR TARİHİ: 21.01.2009

İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu md.17

KARAR ÖZETİ: KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibiMedeni Kanunun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına uygun biçimde kullanılmasıgerekir. Aksi takdirde, fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Somut olayda davacı işçi davalı Belediye Başkanlığı işyerinde vize alınmak suretiyle geçici olarak üçer aylık vizelerle çalışmasını sürdürmüştür. Davalı işverenlik vize almamaması ve Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler nedeniyle iş akdinifeshetmiş, fesih sonrası yeni işçiler almamıştır. Taraf tanıkları da işyerine fesih sonrası işçi alınmadığını doğrulamışlardır.

Davalı Belediye Başkanlığının iş akdini fesihte kasıtlı ve kötü niyetli bir eylemi bulunmamaktadır. Ayrıca iş akdinin feshinde siyasi bir nedenin olup olmadığı yönünde de davacı iddiasını doğrulayan delil ve belge bulunmamaktadır. Kötü niyetin unsurlarının oluşmamasına rağmen mahkemenin bu talebin kabulüne karar vermesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Ziyaretçilerimiz
Şimdiki Ziyaretçilerimiz: 1
Tüm Ziyaretçilerimiz: 28419